Model cerere - tip L. 544/2001

 

CERERE - TIP

- model -

Către,
RNP-Romsilva Administraţia Parcului Natural Apuseni R.A.
Localitatea Sudrigiu, nr. 136, comuna Rieni, cod 417419, jud. Bihor

Data: ...............................

 

Stimate domnule .....................,

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):..................................................

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): .....................................
Sunt dispus sa plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.......................
(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .................................
Adresa .........................................................
Profesia (opţional) ............................................
Telefon (opţional) .............................................
Fax (opţional) .................................................