Legislaţie

Actele normative relevante pentru organizarea şi funcţionarea Administraţiei Parcului Natural Apuseni sunt:
Legea nr. 5/6.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a Zone Protejate;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/29.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/16.04.2011
 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, actualizată cu Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului.
Hotărârea Guvernului nr. 230/4.03.2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;
 
Hotărârea de Guvern nr. 1217 din 02.12.2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa
 
Ordinul MAPAM nr. 552/26.08.2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice;
 
Ordinul MAPAM nr. 494/30.05.2005 privind procedura de încredinţare a administrării sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate;

Contractul de administrare, înregistrat cu numărul nr. 733/MMGA/22.05.2004, încheiat între Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, pentru administrarea Parcului Natural Apuseni;

Ordinul MMGA nr. 722/12.11.2004 privind constituirea Consiliului Consultativ al Parcului Natural Apuseni;

Hotărârea Guvernului nr. 2151/30.11.2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;

Ordinul MMGA nr. 604/4.07.2005 pentru aprobarea clasificării peşterilor şi sectoarelor de peşteri – arii naturale protejate;

Ordinul MMGA nr. 933/6.10.2005 privind modificarea şi completarea ordinului de constituire a Consiliului Ştiinţific al Parcului Natural Apuseni nr. 640/27.10.2004;

Hotărârea de Guvern nr. 1076 din 08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;

Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 24.10.2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

Ordinul nr. 1964 din 13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

Ordinul nr. 1948 din 17.11.2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a metodologiei de atribuire în custodie a ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare;

Ordinul nr. 19/2010 al Ministrului Mediului şi Pădurilor pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

Ordinul nr. 1142/23.07.2010 al Ministrului Mediului şi Pădurilor privind Metodologia de aplicare a tarifelor de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate şi de stabilire a cuantumului acestora.

Toate activităţile desfăşurate pe teritoriul parcului şi care nu se încadrează în prevederile actelor normative cuprinse în lista de mai sus, se vor supune cadrului legislativ general în vigoare.

Comunicate pentru speologi